ภาพกิจกรรม

กิจกรรมล่าสุด

21230995_1349167265180535_2601122915214585735_n
2 กันยายน 2560
Power Up Positive Thinking (ฝ่ายนโยบายและแผน รพ.ศิริราช)
Power up Positive Thinking for Happy Team Work
เชื่อมโยงประสานใจวัยทำงานทุก Generation
20106790_1306567469440515_2152292624212904827_n
15 กรกฎาคม 2560
Art of Giving Feedback – BDMS Managerial Leadership Program
15 กค. 2560 : Art of Giving Feedback is one of the most difficult skill of Leaders. การให้คำติชมเพื่อสร้างการตระหนักรู้และแรงบันดาลใจ เป็นทักษะที่สำคัญที่ท้าทายสำหรับผู้นำทุกระดับ การเรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดสม่ำเสมอเท่าน้ั้นที่จะทำให้การให้คำติชมนั้นประสบความสำเร็จทั้งสองฝ่าย
20264922_1314722728624989_2428196386874201586_n
22 กรกฎาคม 2560
Happy Workplace from ME to WE – โครงการพัฒนางานผู้นำฝ่ายการคลัง ศิริราช
Happy Workplace from ME to WE
โครงการพัฒนางานของผู้นำฝ่ายการคลัง ประจำปี 2560 ด้วยกระบวนการ Team Coaching ในหัวข้อ Happy Workplace from ME to WE โดย โค้ช SmartKid และ โค้ชนริศ
19114051_1278916302205632_7166609863964978646_n
14 มิถุนายน 2560
โค้ชสมองสู่นวัตกรรมทางความคิด – บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล รุ่น 1
Creativity & Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม) หนึ่งในคุณสมบัติของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
ขอขอบคุณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่หยิบโอกาสให้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์สู่น้องๆ ร่วมสถาบันในครั้งนี้
18766154_1265831176847478_4944484955343364962_n
2 มิถุนายน 2560
CERTIFICATE IN LEADER/MANAGER AS COACH รุ่นที่ 2 สำหรับ Successors & Talents รพ.ศิริราช
2 -3 มิย. 2560 : หลักสูตร CERTIFICATE IN LEADER/MANAGER AS COACH รุ่นที่ 2 สำหรับ Successors & Talents คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยงานบริหารยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล