ภาพกิจกรรม

กิจกรรมล่าสุด

SI 1
16 พฤศจิกายน 2559
Smart Work Happy Life Coaching for Graduate Students- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเพื่อสมดุลแห่งชีวิต สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้บัณฑิตทุกท่านเก่งและมีภูมิคุ้มกันที่เปี่ยมล้นด้วยความสุขทั้งเรื่องงานและการใช้ชีวิตหลังจากสำเร็จการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัย :)
16388352_1164180300345900_5611839954866983143_n
5 กุมภาพันธ์ 2560
Physician Leadership Coaching: การโค้ชสำหรับแพทย์ผู้บริหาร – รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
Physician Leadership Coaching: การโค้ชสำหรับแพทย์ผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จในการทำงานและการสร้างทีมเวิร์คอย่างมีความสุขทั่วทั้งองค์กร
16142459_154502831710249_4793965139989738359_n
21 มกราคม 2560
รุ่น 12 STOP Workplace DRAMA สยบดราม่าในองค์กร
การสยบดราม่าในองค์กร นอกจากจะช่วยให้ทำงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและมีความสุขแล้ว ยังช่วยพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำในตัวเราและทีมงานให้เกิดพลังทีมเวิร์ค
ที่สำคัญที่สุดคือทำให้พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์กร (employee engagement) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญแห่งความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร
activity1
23 ธันวาคม 2559
หลักสูตร SMART LEADERSHIP – บริษัท WhiteLine Group จำกัด
การบริหารคนและบริหารงานยุคใหม่
ผู้นำองค์กรจำเป็นต้องสามารถใช้สไตล์ผู้นำที่หลากหลายให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน, ผู้ใต้บังคับบัญชา และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย