หลักสูตรของเรา
6
Leader/ Manager as Coach
การบริหารยุคใหม่ด้วยกระบวนการโค้ช (รับเกียรติบัตรรับรองจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ)
ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม