หลักสูตรของเรา
4
Brain-based EI Leader Coaching
การโค้ชเพื่อก้าวสู่ภาวะผู้นำทางปัญญาและอารมณ์
ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม