ทีมโค้ช
EX
ณกรณ์พงศ์ พงษ์จิระกฤศ (โค้ชเอกซ์, ACC)
TEAM Building & Service Mindset Coach

โค้ชเอกซ์ (TEAM Building Coach & Service Mindset Coach) ประสบการณ์ 14 ปีกับสายงาน Training & Development, Central Marketing Group (CMG) มากด้วยประสบการณ์บริหารจัดการด้านการจัดอบรม การปรับความคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการทำงานเป็นทีม รวมถึงการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ใกล้ชิดและผู้รับบริการทุกระดับ และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

 

การศึกษา (Education)
 • ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาตรี บริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เกียรติบัตรการโค้ช/การอบรม (Coach Certification / Training)
 • Associate Certified Coach (ACC), International Coaching Federation
 • Certificate in Professional Coach Certification Program (PCCP), International Coaching Federation
 • Smart Coach Mentoring Program, Smart Coach Intelligence
 • Certificate in Principle of Life Coaching
 • Certificate in POINTS OF YOU Creative for Training & Development
 • Certificate in POINTS OF YOU Train The Trainer
 • Certificate in Points of You® Explorer
 • Ultimate Leadership &Therapeutic Coaching, Certified Master Practitioner of Neuro-Linguistic Programming
 • Certified Practitioner of Hypnotherapist
 • Certificate Practitioner of Time LineTM Therapy
 • Certificate in Advanced Selling Technique
 • Training Record: 
Leading bold change, Lateral thinking, Project management professional, 
Proactive change management, Advance communication, 
Effective communication, 
Time management, 
Team leadership , 
Team management, 
Etc.
ประสบการณ์ทำงาน (Work Experiences)
 • ปัจจุบัน Personal Coach and Business owner
 • 2013 – 2017 Training Manager, Central Marketing Group
 • 2012 – 2013 Operating Training & Development Division Manager, Robinson Department Store PCL
 • 2008 – 2011 Training & Development Division Manager, Central Retail Corporation
 • 2005 – 2007 Training Department Manager, Central Retail Corporation
 • 2003 – 2004 Training Officer, Robinson Department Store Public Company Limited
ประสบการณ์วิทยากร (Coach & Trainer Experiences)
 • สื่อสารอย่างไร ได้ใจเพื่อนร่วมงาน ประทับใจลูกค้า
 • Delegation & Monitoring Skill
 • Advanced Selling Technique
 • Advance Communication
 • Teamwork Mindset
 • Transform into success
 • Transform to Professional Service
 • Professional Sale Representative and customize course
 • Selling Techniques & Service Standard
 • Communication for Efficiency
 • Team Collaboration & Team Building
 • ผู้นำกิจกรรม indoor, outdoor, walk rally องค์กรชั้นนำ อาทิ Central Marketing Group, Central Retail Corporation Ltd., Robinson Department Store PCL., Dapper General Apparel Co. Ltd.