ทีมโค้ช
8
ดร. ขัตพันธ์ ชุมนุสนธิ์ (โค้ชป้อง, PCCP)

โค้ชป้อง นอกจากจะเป็นโค้ชมืออาชีพแล้ว ยังเป็นเทรนเนอร์ และนักเขียนด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และคนพิการ  นอกจากนี้โค้ชป้องยังเป็นผู้ริเริ่มหลักสูตร Brain-based LeaderKids Coaching โดยอาศัยประสบการณ์ตรงจากการเป็นคุณพ่อลูกแฝดที่มีเทคนิคที่หลากหลายในการพัฒนาภาวะผู้นำในเด็ก

ตำแหน่งปัจจุบัน (Positions)
 • โค้ช, เทรนเนอร์, นักเขียน (ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และคนพิการ)
 • คุณพ่อลูกแฝดผู้มีประสบการณ์ตรงในการพัฒนาภาวะผู้นำในเด็ก
 • กรรมการมูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการ
 • แอดมินแฟนเพจฟาร์มดี, มูลนิธิวิถีชีวิตเพื่ออิสระคนพิการ และกลุ่มธรรมะประดับใจ
 • ผู้ประกอบการธุรกิจงานปักผลิตภัณฑ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • ผู้ประกอบการธุรกิจหอพักและอาคารพาณิชย์
การศึกษา (Education)
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันอับสอง) สาขาการบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เกียรติบัตรการโค้ช/วิทยากร (Coach Certification / Training)
 • Certificate in Professional Coach Certification Program (PCCP), International Coaching Federation (ICF)
 • Certificate in Train The Trainers Program, M2M Academy
ประวัติการทำงาน (Work Experiences)
 • อดีตอาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อดีตอาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
 • อดีตครูสอนดนตรีและตัวแทนจำหน่ายเครื่องดนตรี
 • อดีตผู้บริหารสถาบันกวดวิชาและพัฒนาภาษา
หลักสูตร (Curriculum Developer)
 • Brain-based LeaderKids Coaching: การโค้ชสมองเด็กสู่ความเป็นผู้นำ ร่วมกับโค้ช SmartKid หมอสมองนักโค้ชหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ประสบการณ์โค้ช/วิทยากร (Coach & Trainer Experiences)
 • ประธานโค้ชไทย รุ่น 14 สถาบันโค้ชไทย
 • วิทยากรด้านการจัดการตนเองของคนพิการเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน (Self-management capabilities of people with disabilities for sustainable self-reliance) มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการ
 • วิทยากรโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนของกระทรวงแรงงานและกลุ่มบริษัทในเครือเซนทรัล (Central Group)
 • วิทยากรโครงการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างแกนนำคนพิการ มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการ
 • วิทยากรโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์สู่ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการ
 • วิทยากรโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาค่ายผู้นำเพื่อผู้อื่น (Servant Leadership Training)มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน กรุงเทพมหานคร
 • วิทยากรหลักสูตรบริหารธุรกิจ เรื่อง ผู้ประกอบการยุคใหม่ : การพัฒนาธุรกิจสู่ความสำเร็จ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • วิทยากรโครงการนำเสนอผลงานวิจัยศึกษาศาสตร์วิจัย เรื่อง การเสริมสร้างพลังอำนาจของคนพิการ (Empowerment for people with disabilities) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร