ทีมโค้ช
Narit
นริศ พุทธรักษา (โค้ช นริศ, PCCP)
Supply Chain Management & Personal Finance Coach และ Executive Consultant

โค้ชนริศ (Supply chain management Coach) มีความรู้และประสบการณ์การทำงานขั้นสูงและเป็นที่ปรึกษากี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานและการวิเคราะห์กระบวนการทำงานในองค์กร (Supply chain management and process flow analysis and improvement) รวมถึงการทำงานด้าน Sustainability, Manufacturing system and operation management และ Waste reduction and Productivity improvement

 

โค้ชนริศมีความโดดเด่นด้านการโค้ชเพื่อวางแผนการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance Coach) ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่าน มุ่งไปสู่เป้าหมายทางการเงินและสมดุลแห่งการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพตามที่ใจปรารถนา  นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การให้คำปรึกษาผู้บริหาร (Executive Consultant) ให้กับองค์กรชั้นนำ

การศึกษา (Education)
 • Master of Science: Engineering and Technology Management, Portland State University, Portland, Oregon, USA
 • BBA: International Business Management (English Program), University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand
เกียรติบัตร/การอบรม (Certificate / Training)
 • Professional Coach Certification Program (PCCP), International Coaching Federation (ICF)
 • Executive and Leadership Coaching, ICF
 • ISO 9001 – 2015 Requirements & Risk Assessment – BSI
 • ISO 14001 – 2015 Requirements & Risk Assessment – BSI
 • ISO 9001 – 2015 and ISO 14001 – 2015 Internal Audit – The Quality Center (Thailand)
 • Safety Officer for Management Level – Siam Safety
 • Managerial Intelligence I & II – Cegos, Singapore
 • Efficient Inventory Management - Interface
 • Manufacturing Variance Calculation - Interface
 • Critical Thinking, APM
 • Initiative & Platform Development
 • The 7 Habits of Highly Effective People
หลักสูตร (Curriculum Developer)
 • Safety & Productive Workplace (การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและการเพิ่มผลผลิตในที่ทำงาน)
 • Zero Accident Vision (ZAV) (วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน)
 • Role of Finance in Organization (บทบาทของการคลังในองค์กร)
 • Personal Finance Coaching (การลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวม, การซื้อประกันชีวิตที่เหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละบุคคล, การวางแผนลดหย่อนภาษี, การเล่นหุ้นอย่างชาญฉลาดและตอบโจทย์ชีวิต ฯลฯ)
ประสบการณ์ (Experiences)
 • Senior Manager Demand Planning & Purchasing and Internal Coach, InterfaceFlor (Thailand) Co., Ltd., Chonburi
 • Business Consultant, Quality Improvement Co., Ltd., Bangkok
 • Senior Corporate Planning Associate/Supplier Development, Misumi (Thailand) Ltd., Rayong
 • Project Manager (Construction), POP System and Services Co., Ltd., Patumthani/Bangkok
 • President of Thai Student Association at Portland State University (2004-2006)
 • New Product Development (Tooling Division), Pan Tech R&D Co., Ltd., Chonburi