ทีมโค้ช
6
ดร. วาสนา ศรีอัครลาภ (โค้ชฟู, PCCP)
ผู้มีประสบการณ์สูงและคร่ำหวอดด้านศึกษาศาสตร์ยุคใหม่ด้วยกระบวนการโค้ชทางปัญญา

โค้ชฟู เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารธุรกิจ การวิเคราะห์งาน การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการพัฒนากลยุทธ์การบริหารและสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางการบริการ การปลูกฝังค่านิยมองค์กร  การสร้างทีมเวิร์คให้กับหลากหลายองค์กรชั้นนำระดับประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 

โค้ชฟู เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงด้านศึกษาศาสตร์ยุคใหม่ โดยประยุกต์เทคโนโลยีการสื่อสารสู่กระบวนการเรียนรู้ในองค์กรเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร และการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการโค้ชทางปัญญา

การศึกษา (Education)
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาโท สาขา Audio-Visual and Communications คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
เกียรติบัตรการโค้ช/วิทยากร (Coach Certification / Training)
 • Certificate in Professional Coach Certification Program (PCCP), International Coaching Federation
หลักสูตร (Curriculum Developer)
 • Service Excellence Coaching
 • Smart Workplace Interpersonal Relationship Coaching
 • Team Development Coaching
 • Creativity Coaching
ประสบการณ์ (Experiences)
 • ที่ปรึกษาและจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ให้กับบริษัทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ บริษัทในเครือ ปตท., SCG, การประปาส่วนภูมิภาค, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรี, ธ.ไทยพาณิชย์, LPN, พฤกษาเรียลเอสเตท, คูโบต้า, มิตซุบิชิ จำกัด
 • ที่ปรึกษาโครงการ Service Excellence-RD ให้กับสรรพากรภาค 7 (ภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด) โดยกรมสรรพากรได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในหมวด Advancing Knowledge Management in Government ของโซนเอเชียแปซิฟิค จากสหประชาชาติ ในปีพุทธศักราช 2554
 • กรรมการบริหาร บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ผู้ชำนาญการบริหารคุณภาพบริการและฝึกอบรม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาขน)
 • ผู้จัดการแผนกกิจกรรมฝึกอบรม บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
 • ช่างภาพ นักข่าว กองบรรณาธิการคอมพิวเตอร์แมกกาซีน