ทีมโค้ช
profile-ann grey
อัสมาลิน ไพโรจน์กุล (โค้ชแอน, ACC)
Spiritual Enneagram Coach

โค้ชแอนนอกจากจะมีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าพนักงานต้อนรับแล้ว ยังเป็น อาจารย์ผู้ฝึกสอนในหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบิน (Crew Resource Management) ให้กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยหลักสูตรดังกล่าวเกี่ยวข้องกับวิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้จักการใช้ทรัพยากรทุกรูปแบบ การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารและการบริหารจัดการ (communication and management skills) รวมถึงการพัฒนาภาวะผู้นำและผู้ตามในคนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานเป็นทีม อันจะนำมาสู่ความสำเร็จและความสุขต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการทุกระดับ

 

โค้ชแอน เป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศด้านการถ่ายทอดทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง ทักษะกระบวนกร ทักษะสุนทรียสนทนา รวมถึงกระบวนการโค้ชด้วยหลักการของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation, ICF) โดยเชี่ยวชาญและสามารถประยุกต์เครื่องมือการโค้ชที่หลากหลาย อาทิ การโปรแกรมภาษาสมอง (Neuro-Linguistic Programming) ซึ่งโค้ชแอนได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับจากสหรัฐอเมริกา รวมถึงการใช้ศาสตร์นพลักษณ์เชิงลึก (Spiritual Enneagram) เพื่อเติมเต็มศักยภาพภายในของแต่ละบุคคลอย่างองค์ที่แท้จริง นอกจากนี้โค้ชแอนยังมีประสบการณ์ร่วมเป็นกระบวนกรในวงสุนทรียสนทนา (Dialogue) อีกด้วย

 

การศึกษา (Education)
 • Master of Business Administration (MBA), Assumption University
 • Bachelor Degree of Accounting Kasetsart University
เกียรติบัตร/การอบรม (Certificate / Training)
 • Certificate in Professional Coach Certification Program (PCCP), International Coaching Federation (ICF)
 • Certified Practitioner of Time Line Therapy approved by Time- Line Therapy Association, USA
 • Diploma of Advance Past Life Regression Therapy
 • Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programing, Richard Bandler
 • Ultimate Leadership &Therapeutic Coaching, Certified Practitioner of Neuro-Linguistic Programming approved by American Board of NLP
 • Basic and Intermediate class of Enneagram, Enneagram society
 • Enneagram Train of the Trainer 1 and 2
 • Basic course of Facilitator
 • "Deep Listening Dialogue” workshops
 • Certification of Advance Hypnotherapy and Certified hypnotherapist approved by American board of Hypnotherapist
หลักสูตร (Curriculum Developer)
 • Spiritual Enneagram for Searching Inside You
 • Ultimate Leadership Coaching with Effective Communication
 • Customer Service in Action Program
 • Deep Listening Dialogue
ประสบการณ์ทำงาน / วิทยากร (Work / Instructor Experiences)
 • 2016 – present Air Purser, Thai Airways International Public Company Limited
 • 2004 – 2005 Instructor of Crew Resources Management, Thai Airways International Public Company Limited
 • 1992 – 2006 Cabin Crew, Thai Airways International Public Company Limited
โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม (CSR)
 • (2020) โครงการ Smart Coach จิตอาสา ต้านมหันตภัยไวรัสโควิด: Strong Together เข้มแข็งไปด้วยกัน จัดโดย บริษัท สมาร์ทโค้ช อินเทลลิเจนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • (2020) โค้ชจิตอาสา โครงการคนพิการต้องมีงานทำ จัดโดย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • (2020) โครงการโค้ชคนดีคืนสู่สังคม ณ สถานพินิจฯ บ้านกรุณา จัดโดย สถาบันโค้ชไทย
 • (2020) โครงการโค้ชไทยหัวใจสีขาว โค้ชภิกษุและสามเณร จัดโดย โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสระเรียง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ สถาบันโค้ชไทย
 • (2020) โครงการนักศึกษาแพทย์ไทยหัวใจโค้ช จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ สถาบันโค้ชไทย
 • (2018-9) โครงการอาสาเพื่อนคุย จัดโดย มูลนิธิยุวพัฒน์