บทความ

การโค้ช..ศาสตร์แห่งการพัฒนาคนอย่างแยบยล

 

ถ้าพูดถึงคำว่า “โค้ช” หลายท่านคงนึกถึง โค้ชกีฬาประเภทต่างๆ หลายคนคงเข้าใจแบบนั้น ตั้งแต่ผมเริ่มสนใจและเข้ามาเรียนรู้กระบวนการการโค้ช คนรอบข้างจะถามคำถามผมเสมอว่า “โค้ชคืออะไร” “อะไรคือโค้ช” “ใช่โค้ชกีฬาหรือไม่” หลากหลายคำถามที่เข้ามามากมายครับ วันนี้ผมจึงขอนำเสนอประสบการณ์การโค้ช หรือที่เรียกกันว่า Coaching ครับ

 

ผมได้มีโอกาสเรียนรู้การโค้ชแบบสากลของสถาบันโค้ชไทย (Thailand Coaching Institute approve by International Coach Federation : ICF) โดยโค้ชเทอดทูน ไทศรีวิชัย โค้ชมืออาชีพอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ทำให้ผมเข้าใจความหมายและกระบวนการการโค้ชที่เป็นศาสตร์แห่งการพัฒนาคนอย่างแยบยล

 

ความหมายของการโค้ช (Coaching) ตามสหพันธ์โค้ชนานาชาติ หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า ICF ตามเอกสารของสถาบันโค้ชไทย ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การโค้ชคือการเป็นหุ้นส่วนกับผู้รับการโค้ชในกระบวนการกระตุ้นความคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาเอาศักยภาพทั้งส่วนตัวและวิชาชีพมาใช้อย่างสูงสุด” ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคนอย่างลึกซึ้งและเข้าใจ โดยไม่ชี้นำใดๆ เพื่อให้ผู้รับการโค้ช หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า โค้ชชี่ (Coachee) ตัดสินใจในการแก้ปัญหาและหาทางออกด้วยตนเอง

 

 

โค้ชเทอดทูน ไทศรีวิชัย แห่งสถาบันโค้ชไทย ได้ให้ความหมายของ “โค้ชในอุดมคติ” (Pure Coaching) ไว้ว่า
โค้ช..ต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้อื่นอย่างจริงใจ
โค้ช..ต้องยินดีที่จะละวางหรือลดอัตตาของตนเพื่อผู้อื่น
โค้ช..ต้องไม่คำนึงถึงประโยชน์ของตัวเองเพื่อที่จะโค้ชผู้อื่น
โค้ช..ต้องให้ความสำคัญกับผู้อื่นโดยให้เขาเป็นศูนย์กลางการโค้ชงาน
โค้ช..ต้องไม่ใช้การรับรู้ของตนพิพากษาผู้อื่น
โค้ช..ต้องช่วยให้เขาเกิดการเรียนรู้โดยการชี้นำตัวเองของเขาเอง
โค้ช..ต้องไม่จมอยู่กับปัญหาแต่มุ่งไปหาทางออก
โค้ช..ต้องใช้ทักษะในการฟังและถาม แต่ไม่ใช้การสั่งหรือแนะนำ
โค้ช..ต้องให้ความรักก่อนที่จะให้ความรู้
โค้ช..ต้องใช้กระบวนการนำบริบทเสมอ
โค้ช..ต้องใช้การกระตุ้นความคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เขาเกิดปัญญา และ
โค้ช..ต้องยินยอมเปลี่ยนตนเองก่อนที่จะให้คนอื่นเปลี่ยนตัวเขาเอง

 

โค้ชเทอดทูน ไทศรีวิชัย ได้ให้ความหมายของ “โค้ช” ไว้ชัดเจน ซึ่งในปัจจุบันการโค้ชมีบทบาทต่อการขับเคลื่อนสังคมทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะองค์กรภาคธุรกิจขนาดใหญ่ที่ให้ความสำคัญการโค้ชเพื่อพัฒนาบุคคลากรในองค์กรให้สามารถนำศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองออกมาใช้ได้อย่างถูกต้อง ถูกที่ ถูกเวลา นำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างชัดเจน

 

 

ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่โชคดีที่ได้มีโอกาสสัมผัสการเรียนรู้ตามกระบวนการโค้ชตามหลักสากล และมุ่งมั่นที่จะเป็นโค้ชมืออาชีพเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะภาคธุรกิจและองค์กรคนพิการที่ผมได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมากว่า 10 ปี จึงขอสรุปเป็นบทกลอนเกี่ยวกับการโค้ชไว้ ดังนี้ครับ

 

“เรื่องการโค้ช เป็นทั้งศาสตร์ และงานศิลป์
เคยได้ยิน ทำให้รู้ ถึงความหมาย
โค้ชเทอดทูน เปลี่ยนเรื่องยาก เป็นเรื่องง่าย
จนเข้าใจ วิธีการ ไม่ชี้นำ

เปลี่ยนบทบาท เป็นผู้ให้ และผู้รับ
ถามกระชับ ฟังให้ชัด ไม่หล่นหาย
ทุกคำพูด การสื่อสาร อย่างเข้าใจ
ประยุกต์ใช้ พัฒนา นำสังคม

มีสติ ในการถาม และการฟัง
ต้องจริงจัง การเรียนรู้ และฝึกฝน
ต้องเชื่อมั่น ศักยภาพ ของทุกคน
มาตรฐาน หลักสากล ของโค้ชไทย

จากที่เจอ ทั้งปัญหา อุปสรรค
ทั้งเรื่องหนัก และเรื่องเบา โค้ชช่วยได้
กระบวนการ ทั้งเพลซเม้นท์ แคลิฟาย
ต้องบรรลุ ถึงเป้าหมาย ตามต้องการ”

โค้ชป้อง เอ็มเพาเวอร์

 

สามารถติดตามผลงานโค้ชป้องได้ทาง https://www.facebook.com/coachpongempower/

view 0
นายแพทย์มนตรี แสงภัทราชัย (โค้ช SmartKid)

นายแพทย์มนตรี แสงภัทราชัย (โค้ช SmartKid)

Professional Certified Coach (PCC), ICF
Executive & Leader Coach
Brain-based Coach