บทความ

สไตล์ผู้นำ 6 แบบ คุณเป็นแบบไหนมากกว่ากัน

 

 

Leadership style  หรือสไตล์ของผู้นำ ตามตำราบอกว่ามี 6 แบบ ซึ่งแต่ละคนอาจมีหลายสไตล์ในคนเดียวกันได้ แต่จะเด่นแบบไหนมากกว่ากันแค่นั้นเอง

 

แบบที่ 1 Directive style คือ ผู้นำแบบชี้นำ คิดงานให้ลูกน้องแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้ลูกน้องนำไปปฏิบัติได้เลย เพราะต้องการให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว จึงมีการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด

แบบที่ 2 Visionary style คือ ผู้นำที่ใช้วิธีการโน้มน้าวให้เห็นภาพอนาคต หรือชี้ชวนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และความท้าทายที่รอข้างหน้า 

แบบที่ 3 Affiliative style คือ ผู้นำที่เน้นความสัมพันธ์ และมุ่งสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทีม ให้ความสำคัญกับการสร้างมิตรภาพในการทำงาน รักความสมานฉันท์

แบบที่ 4 Participate style คือ ผู้นำที่เน้นความมีส่วนร่วมจากทุกคน ต้องการให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นและลงมือทำอย่างเต็มที่

แบบที่ 5 Pacesetting style คือ ผู้นำที่แสดงตนเป็นต้นแบบ (Role model) สอนให้ลูกน้องทำงานตามรูปแบบของตน และยึดถึอให้เป็นแบบในการทำงาน

แบบที่ 6 Coaching style คือ ผู้นำที่ใช้สไตล์การสอนและแนะนำงาน เพื่อให้ลูกทีมสามารถต่อยอดความคิด ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

 

คุณว่าเจ้านายของคุณ หรือตัวคุณเอง เป็นผู้นำสไตล์ไหนเด่นที่สุด แน่ล่ะ หนึ่งคนอาจมีหลายสไตล์ก็ได้แต่จะเด่นแค่ 1-2 สไตล์เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นกับวัฒนธรรมองค์กร และ ผู้ร่วมงานด้วยว่า เราจะใช้สไตล์ไหนในการบริหารงานบริหารคน

view 24
นายแพทย์มนตรี แสงภัทราชัย (โค้ช SmartKid)

นายแพทย์มนตรี แสงภัทราชัย (โค้ช SmartKid)

Professional Certified Coach (PCC), ICF
Executive & Leader Coach
Brain-based Coach