ทีมโค้ช
EX
ธนัญชัย พงษ์จิระศักดิ์ (โค้ชเอกซ์, PCCP)
TEAM Building & Service Mindset Coach

โค้ชเอกซ์ (TEAM Building Coach & Service Mindset Coach) ประสบการณ์ 14 ปีกับสายงาน Training & Development, Central Marketing Group (CMG) มากด้วยประสบการณ์บริหารจัดการด้านการจัดอบรม การปรับความคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการทำงานเป็นทีม รวมถึงการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ใกล้ชิดและผู้รับบริการทุกระดับ และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

 

การศึกษา (Education)
 • ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาตรี บริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เกียรติบัตรการโค้ช/การอบรม (Coach Certification / Training)
 • Certificate in Professional Coach Certification Program (PCCP), International Coaching Federation
 • Certificate in Principle of Life Coaching
 • POINTS OF YOU Creative for Training & Development
 • POINTS OF YOU Train The Trainer
 • Certificate in Advanced Selling Technique
 • Customer Care
 • Training Record: - Advance communication - Effective communication - Time management - Team leadership - Team management - People Plus - POINTS OF YOU® - Principle of Life Coaching - Lateral thinking - Supervisory skills - Project management professional - Leading bold change - Proactive change management
ประสบการณ์ทำงาน (Work Experiences)
 • ปัจจุบัน Personal Coach และ ธุรกิจส่วนตัว
 • 2013 – 2017 Training Manager, Central Marketing Group
 • 2012 – 2013 Operating Training & Development Division Manager, Robinson Department Store PCL
 • 2008 – 2011 Training & Development Division Manager, Central Retail Corporation
 • 2005 – 2007 Training Department Manager, Central Retail Corporation
 • 2003 – 2004 Training Officer, Robinson Department Store Public Company Limited
ประสบการณ์วิทยากร (Coach & Trainer Experiences)
 • สื่อสารอย่างไร ได้ใจเพื่อนร่วมงาน ประทับใจลูกค้า
 • Advanced Selling Technique
 • Basic Selling Techniques & Service Standard
 • Basic Communication
 • Team Collaboration & Team Building
 • Teamwork Mindset
 • Delegation & Monitoring Skill
 • Professional Sale Representative and customize course
 • ผู้นำกิจกรรม indoor, outdoor, walk rally องค์กรชั้นนำ อาทิ Central Marketing Group, Central Retail Corporation Ltd., Robinson Department Store PCL., Dapper General Apparel Co. Ltd.