ทีมโค้ช
3
ดร. รุ่งอรุณ เกศวหงส์ (โค้ชรุ่ง)

โค้ชรุ่งมีความประสบการณ์และความเชียวชาญระดับสูงเรื่องการพัฒนาบุคลากร

ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม ความสุขในการทำงาน และการลดน้ำหนัก

ตำแหน่งปัจจุบัน (Positions)
 • โค้ชไทย BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 • คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์วิชาชีพและสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สภาการพยาบาล ประเทศไทย
 • กรรมการฝ่ายวิชาการ ชมรมพยาบาลภาคเอกชนแห่งประเทศไทย
 • กรรมการวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
 • กรรมการการคาดการณ์กำลังพลพยาบาลใน 10 ปี ข้างหน้า สภาการพยาบาล
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษางานวิจัยของนักศึกษาพยาบาลปริญญาโท
 • ผู้นิเทศงานนิสิตปริญญาโท จากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร รพ. สมิติเวช และเครือข่ายสมิติเวช
การศึกษา (Education)
 • ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เกียรติบัตรการโค้ช/วิทยากร (Coach Certification / Training)
 • Certificate in Professional Coach Certification Program (PCCP), International Coach Federation (ICF)
 • หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อริการที่ประทับใจ จาก สถาบัน John Robert Power
 • National Conference on Action Learning and Human Resource Development
 • Intercultural Management for Successful Business Across Borders
 • TQA Knowledge Training
 • Stress Management workshop for Health Care Providers (Training for Trainer)
ผู้ก่อตั้งโครงการและหลักสูตร (Curriculum Developer)
 • Residency Program for New Nurse
 • Clinical supervision
 • Career Path system
 • HRD Nursing
ประสบการณ์โค้ช/วิทยากร (Coach / Trainer Experiences)
 • วิทยากรร่วม หลักสูตร BDMS Manager as Coach บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรบรรยาย การจัดอัตรากำลัง Nursing productivity, HRD of Nursing, Career path, Nursing professional development, Human Capital for Nursing on 21st century Nursing KM, Competency Assessment System, Preceptor Development Program, Reality Shock in New Graduate Nurse , Clinical Supervision
 • อาจารย์สอนการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ให้กับปริญญาโท การบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , หลักสูตรระยะสั้น ผู้บริหารพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย