ทีมโค้ช
7
กศิณ์นันท์ เตียวสกุล (โค้ชเคท)

โค้ชเคท มีความประสบการณ์และความเชียวชาญด้านการโค้ชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การสร้างบันไดความก้าวหน้าทางอาชีพ (career path) รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้นำในองค์กร นอกจากนี้โค้ชเคทยังมีความโดดเด่นและมีความสามารถในการโค้ชเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้นำได้อย่างดีเยี่ยม

ตำแหน่งปัจจุบัน (Positions)
 • โค้ชไทย BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
การศึกษา (Education)
 • ปริญญาโท การบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เกียรติบัตรการโค้ช/วิทยากร (Coach Certification / Training)
 • Certificate in Professional Coach Certification Program (PCCP), International Coach Federation (ICF)
 • Certificate of Completion Leadership Program: Great Leader Great Team Great Results ,Pacrims Group
 • เกียรติบัตรโครงการพัฒนาผู้บริหาร Advance Management Program โดยบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เกียรติบัตรการเข้าอบรม การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายนอกขั้น 2 (HA452) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน)
 • ประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์:เครื่องมือประเมินสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพกับการนำไปใช้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ก่อตั้งโครงการและหลักสูตร (Curriculum Developer)
 • Charming (or First Impression) Personality Coaching
 • High Performance Nursing Leadership Coaching
 • Nursing Career Path Coaching
 • Nurse as a Coach : To improve Healthy Lifestyle Behavior
 • The Art of Enhancing Nursing Staff Teamwork and Engagement
ประสบการณ์โค้ช/วิทยากร (Coach / Trainer Experiences)
 • วิทยากรร่วม หลักสูตร BDMS Manager as Coach บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรรับเชิญของสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ในหัวข้อ สถานการณ์การเตรียมผู้บริหาร เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, การพัฒนาสมรรถนะและการวางแผนบันไดอาชีพพยาบาล, ทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพที่จำเป็นของผู้จัดการรายกรณี, การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำทางการพยาบาล