บทความ

Being Happy at Work Matters (by Annie McKee) จาก Harvard Business Review (Nov. 2014)

 

เรียบเรียงโดย นพ.มนตรี แสงภัทราชัย (Coach SmartKid)

ความสุขในที่ทำงานเป็นเรื่องสำคัญ !

คุณคงไม่อยากเปลี่ยนพนักงานบ่อยๆ เสียทั้งคนเก่ง เสียทั้งเวลา (ต้องฝึกกันใหม่) และเสียรายได้ที่ไม่ควรเสีย !!
พนักงานที่จงรักภักดีต่อองค์กรอย่างเหนียวแน่น เปิดเผยว่ามีเพียง 3 เรื่องที่พวกเขาต้องการ

1. A meaningful vision of future – วิสัยทัศน์ที่มีความหมายต่ออนาคตขององค์กรและมีผลต่ออนาคตของเขา องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจน หรือผู้นำองค์กรที่ไม่สามารถทำให้พนักงานเห็นภาพวิสัยทัศน์ทีี่ชัดเจนได้ ย่อมซื้อใจลูกน้องได้ยาก

2. A sense of purpose – ความรู้สึกว่าตนมีส่วนทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย พนักงานทุกคนล้วนเป็นฟันเฟืองที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ ไม่มีใครอยากถูกมองข้ามว่าไม่สำคัญ ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาต้องการที่จะรู้ว่าพวกเขาและองค์กรของพวกเขากำลังทำสิ่งที่ยิงใหญ่ให้กับสังคม

3. Great relationships – ความสัมพันธ์ที่ดียิ่งระหว่างผู้นำ เพื่อนร่วมงาน และทุกคนในองค์กร ความไว้วางใจ ความสนิทสนม และความช่วยเหลือในยามที่ต้องการ ล้วนส่งผลต่อจิตใจของพนักงานทุกระดับและทำให้ไม่อยากจากไปทำงานที่อื่น

Credit: Harvard Business Review (Nov. 2014)  https://hbr.org/2014/11/being-happy-at-work-matters

view 0
นายแพทย์มนตรี แสงภัทราชัย (โค้ช SmartKid)

นายแพทย์มนตรี แสงภัทราชัย (โค้ช SmartKid)

Professional Certified Coach (PCC), ICF
Executive & Leader Coach
Brain-based Coach